Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy:


„Zarząd JANVEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 05 maja 2020 roku, o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji w KDPW.
10. Zamknięcie obrad."


Ogłoszenie opublikowano dnia 01 kwietnia 2020 roku, o godzinie: 12:40

Masz pytania?

Napisz do nas maila lub podaj nr telefonu.
Oddzwonimy.

Bezpieczne dane Twoje dane są bezpieczne.