Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku, o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020, znajdującego się na kapitale zapasowym.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
 9. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki- Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi Markowi Michalskiemu i Członkowi Pawłowi Cieciura absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.

Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie opublikowano 19.07.2022 o godzinie 16:49